750

دوره های آموزشی

120

پروژه های مشاوره مدیریت

65

تعداد بازرسی ها

600

گواهینامه های صادر شده

برخی مجموعه ها که افتخار همکاری با آنها را داشته ایم