چهارشنبه, 12 شهریور 1399 11:17

سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار

سیستم مدیریت کسب و کار (BPM) چیست؟ (قسمت سوم)

چرا بايد از BPM بهره برد ؟

سازمان ها به منظور ارتقاء کارايي مرکز عمليات فعاليت هاي خود، از سيستم هاي BPM استفاده مي کنند. در این زمینه به خصوص BPM تبادلات ميان سيستم ها، فرايندهاي تجاري، و تبادلات انساني را تعديل ميکند.

سه شنبه, 21 مرداد 1399 08:18

سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار

سیستم مدیریت کسب و کار (BPM) چیست؟ (قسمت دوم)

تفاوت اجزا و تشکيلات در BPM چيست؟

BPM شامل انتظامات مختلفي است که به منظور استفاده در طول سطوح و نواحي مختلف درون سازمان طرح ریزی و مدام به روزشده و بهبود می یابد. بعضي از اين انتظامات شامل : مدل فرايند تجاري (عموماً در فرمت هاي ترسيم شده) تعريف مي شود. از آنجا که شفافيت فرايندهاي مدلسازي شده براي تمامي سازماندهی های بعدي BPM مورد نياز است، مدلسازي فرايند اغلب بعنوان شروع هدف از BPM تداعي مي گردد. این تعريف با استفاده از مدل ساز فرايند، نبايد با ويراستارهايي از قبيل Visio و يا PowerPoint  اشتباه گرفته شود. نتيجه مدل متشکل از اهدافی است که قادر خواهد بود با موتورهای BPM مرتبط گردد. آن ترکيبي از دياگرام هاي متفاوت (براي نمايش ابعاد سازمان) است، و مدل در یک غالب مشخص ذخیره سازی میشود.

چهارشنبه, 15 مرداد 1399 07:47

سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار

سیستم مدیریت کسب و کار (BPM) چیست؟ (قسمت اول)

در دهه اخير تاکيد بر موضوع فرايندها و تفکر فرايندگرايي سازمانی و مدیریت موثر کسب و کارها شدت گرفته است. با این همه صنعت فنآوري اطلاعات و ارتباطات، تا قبل از ظهور فنآوري جديد مديريت فرايند کسب و کار (که از اين پس آن را BPM مي خوانيم) از ارائه بستر و راه حلي جامع و شايسته براي تحليل، تعريف، اجرا، کنترل، بهسازي و ... فرايندهاي سازماني ناتوان بوده است. با ظهور  BPMتحقق عملي بسياري از ديدگاه هاي آکادميک مطرح شده در طي اين سالها امکان پذير شد؛ و فناوري اطلاعات و ارتباطات در اين زمینه نقش استراتژيک (بعنوان يک توانمندساز) را با تکیه بر مکانیزم تحلیلي خود (ابزارهاي مديريت فرايند کار) در تحقق اين فنآوري (BPM) به شايستگي نشان داد.